Održana 15. sednica SO Kovin

Autor :  dec 04, 2018

Po usvajanju zapisnika sa  14. sednice održane 30. oktobra, SO Kovin je na početku zasedanja održanog u četvrtak, 29. novembra, usvojila drugu izmenu Programa poslovanja JP Kovinski komunalac, kojom su promenjene pojedine pozicije u finansijskom planu za 2018. godinu.

Doneta je Odluka o visini stope poreza na imovinu u opštini Kovin. Nova odluka primenjivaće se od 1. januara 2019. godine, a doneta je s obzirom da je Zakonom o porezima na imovinu propisano da se poreska osnovica množi sa poreskom stopom, pa svako pomeranje utiče na visinu razrezanog. Međutim, obveznici na teritoriji opštine Kovi ne treba da strepe, jer su predložene stope poreza na imovinu u novoj odluci smanjene, a usklađene su cene za 1m2 odgovarajuće nepokretnosti sa tržišnim uslovima, s obzirom da je opredeljenje da se zadrži nivo poreskih obaveza i dalje, što neće uticati na pomeranje visine poreskih obaveza u 2019. godini.Odbornici su doneli Odluku o izmenama Odluke o lokalnim komunalnim taksama, s obzirom da se visina lokalnih komunalnih taksi usklađuje jedanput godišnje sa indeksom potrošačkih cena. Isto je i sa donetom Odlukom o izmeni Odluke o boravišnoj taksi (umesto dosadašnjih 76, od 1. januara iznosiće 77.70 dinara dnevno); Odlukom o izmeni Odluke o troškovima u postupcima urbanističkog planiranja i izgradnje objekata i sa Odlukom o izmenama Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora u javnoj svojini opštine Kovin. Sve ove odluke stupaju na snagu 7. decembra, ali će se primenjivati od 1. januara naredne, 2019. godine.Doneta je i Odluka o izmeni Odluke o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta  na teritoriji opštine Kovin. Cilj ovakve izmene je određivanje visine doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta za izgradnju objekata na teritoriji opštine tako što se prosečna cena kvadratnog metra stanova novogradnje, koja iznosi 72.959,00 dinara (zvanični podatak Republičkog zavoda za statistiku) pomnoži sa ukupnom neto površinom objekta koji je predmet gradnje i sa koeficijentima zone i namene objekta, utvrđenih odlukom.Na 15. zasedanju donete su i dopune nekoliko odluka koje se direktno tiču kvaliteta života građana na teritoriji opštine Kovin i usluga koje im pružaju javna preduzeća:  Odluke o dopuni Odluke o prevozu u drumskom saobraćaju – javnom prevozu i prevozu za sopstvene potrebe lica i stvari na teritoriji opštine Kovin, Odluke o dopuni Odluke o javnoj rasveti na teritoriji opštine Kovin, Odluke o dopuni Odluke o opštinskim i nekategorisanim putevima i ulicama, Odluke o dopuni Odluke o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom kupaca na području opštine Kovin. Novim odredbama uvodi se obaveza sprovođenja postupka izjašnjavanja korisnika o određenoj usluzi jednom godišnje. Poziv za izjašnjavanje upućuje se putem sredstava javnog informisanja i objavljuje na veb stranici opštine Kovin. Izjašnjavanje traje najmanje 15 dana, potom se sačinjava izveštaj o rezultatima izjašnjavanja i ukoliko većina korisnika nije zadovoljna pruženom uslugom, sačinjava se analiza sa predlogom mera za otklanjanje nedostataka. Uvođenje ovakve građanske ankete zapravo je usaglašavanje sa odredbom Zakona o komunalnim delatnostima, kojom je propisana obaveza i način kontinuiranog izjašnjavanja korisnika komunalnih usluga o kvalitetu pruženog. Odbornici su  doneli Odluku o prenosu prava korišćenja nepokretnosti u javnoj svojini opštine Kovin  Mesnoj zajednici Bavanište (zgrade bioskopa, doma kulture, mesne zajednice, mesne kancelarije, biblioteke i pomoćni objekti), kao i Odluku o prenosu prava korišćenja nepokretnosti u javnoj svojini opštine Kovin Mesnoj zajednici Mramorak (zgrada Doma kulture).Na 15. sednici donete su  odluke o prihvatanju sporazuma o saradnji Mesne zajednice Skorenovac sa gradovima u dvema susednim državama: Sfantu Georgije iz Republike Rumunije i Kunsentmikloš iz Republike Mađarske.Skupština je usvojila Lokalni akcioni plan za unapređenje položaja izbeglih, interno raseljenih lica, povratnika po Sporazumu o readmisiji, tražioca azila i migranata u potrebi, bez utvrđenog statusa u opštini Kovin, za period od 2018-2022. godine.Usvojen je aneks II Ugovora o zakupu poslovnog prostora između opštine Kovin i „GOMEX“ D.O.O. iz Zrenjanina.Za direktora „Ustanove za sport“ Kovin imenovan je Dejan Janjević, dipl. menadžer iz Kovina, dosadašnji vršilac dužnosti direktora.Doneto je i rešenje o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora OŠ „Đura Filipović“  Pločica.. Novi članovi su, kao predstavnici lokalne samouprave, Staniša  Blagojević i Nenad Stanisavljević.                                                                                   Na početku 15. sednice, pre rasprave o tačkama dnevnog reda, odbornici su minutom ćutanja odali poštu iznenada preminulom službeniku OU Kovin, Jugoslavu Mišiću, dipl. inž. saobraćaja, koji je poslednjih deset godina proveo na poslovima koordinatora grupe za građevinske poslove. Pre toga, bio je direktor nekadašnjeg JP „Geoplan“, a u jednom mandatu u periodu od 1992-1996. godine, obavljao je funkciju načelnika za privredu u opštini Kovin.

  1. Najnovije
  2. Najčitanije

Pretraga članaka pomoću kalendara

« Maj 2019 »
Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31